Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Yhdenvertaisuus on perusoikeus ja keskeinen ihmisoikeusperiaate. Laki velvoittaa kuntia edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuuslaki, perustuslaki, rikoslaki, hallintolaki, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä työlainsäädäntö käsittelevät yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla.

Lainsäädännöstä huolimatta 18 prosenttia Suomessa elävistä ihmisistä kokee tulleensa tai tulevansa syrjityiksi jollain perusteella. Jopa 43 prosenttia nuorista on kokenut syrjintää koulussa, ja 30 prosenttia kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää. Yhdenvertaisessa kunnassa kukaan ei joudu toista huonompaan asemaan alkuperän, sukupuolen, seksuaalisuuden, iän, kielen, terveydentilan tai vamman, mielipiteen, vakaumuksen tai vastaavan syyn perusteella.

Arkikielessä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kuulee usein käytettävän synonyymeina. Lakitekstissä sanoilla on eri merkitys: tasa-arvo viittaa sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin. Yhdenvertaisuus viittaa muihin henkilöön liittyviin tekijöihin, kuten alkuperään, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vakaumukseen. Käytännön elämässä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuitenkin usein kulkevat yhdessä ja suunnitelmatasolla nämä näkökulmat voikin hyvin yhdistää, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

Meillä Alajärvellä kaupungilta ymmärtääkseni puuttuu koko kaupungin toimintaa ohjaava lain velvoittama yhdenvertaisuussuunnitelma. Kun edelleen valtuustossa naisia on vain kuusi, ajattelen että myös kaupungin on erittäin tärkeää pyrkiä vaikuttamaan asiaan. Vaikka äänestäjät äänestävät aina oikein, kuvaa äänestystulos vallitsevia asenteita. Näitä asenteita on tärkeä purkaa suunnitelmallisen työn avulla. Varmistetaan, että jokainen Alajärveläinen tyttö voi ajatella, että halutessaan hän voi olla johtaja, poliitikko ja vaikuttaja. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kuitenkin myös paljon muuta, kuten palveluiden esteettömyyden ja saavutettavuuden varmistamista.

Mikäli yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiselle tarvitaan perusteita lainsäädännön velvoitteiden ulkopuolelta, voidaan todeta esimerkiksi, että syrjinnästä seuraa ulkopuolisuuden tunnetta, mahdollisesti syrjäytymistä ja jopa terveysongelmia. Yhdenvertaisuustyö edistää yhteiskuntarauhaa ja lisää kuntalaisten sosiaalista pääomaa. Avoin ilmapiiri edistää myös kaupungin vetovoimaa asukkaiden silmissä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu on keskeinen tapa edistää yhdenvertaisuutta kunnassa. Suunnitelma ei ole vain asiakirja, vaan elävä prosessi.

Esitän, että Alajärven kaupunki liittyy eurooppalaiseen tasa-arvon peruskirjaan. Tämän lisäksi esitän, että perustetaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus –toimikunta, joka ryhtyy valmistelemaan kaupungin toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tämä suunnitelma tarkastelee kunnan toimintaa kokonaisuudessaan ja ohjaa muiden toimialojen suunnittelutyötä. Jatkossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus –toimikunnan tehtävänä tulisi olla suunnitelman päivittäminen ja sen toteutumisen säännöllinen arviointi konkreettisten seurantamittareiden avulla.

27.9.2021

Alajärven vihreä valtuustoryhmä

Jenni Kuisti