Minua äänestät numerolla 319. Muista, että ykköseen ei tule väkästä!

Koulutukseni ja sosiaalialan osaamiseni antavat minulle osaamista, jota voin hyödyntää aluevaltuutettuna. Yhteiskuntatieteellinen koulutus antaa erinomaiset valmiudet ymmärtää yhteiskunnan monimutkaisia syy-seuraussuhteita. Olen tehnyt graduni ja siten erityisesti perehtynyt rakenteelliseen sosiaalityöhön, joka pitää sisällään eri tasoista yhteiskunnallista muutostyötä. Sosiaalityöntekijänä olen asemassa, jossa pääsen näkemään käytännössä, millaisia vaikeuksia heikommassa asemassa olevat ihmiset kohtaavat. Tätä tietoa ja osaamistani haluan hyödyntää päätöksenteossa.

Työskentelen valmiiksi maakunnallisella toimijalla ja teen jatkuvasti yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan kuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa liittyen asiakkaiden tilanteisiin. Maakunnallinen työskentelymalli on tehnyt tutuksi eri tahojen tavan järjestää palveluita ja myös maakunnalliset etäisyydet ja muut reunaehdot ovat maakunnan kiertämisen myötä tuttuja. Tämän lisäksi teen yhteistyötä muiden kenttäviranomaisten, eli poliisin, pelastuksen ja ensihoidon kanssa. Yhteistyötahoina ovat myös jatkuvasti terveydenhuollon eri palvelutahot. Minulla on ymmärrystä myös heidän resursseistaan ja työtehtävistään sitä kautta.

Olen maaseudun asukas ja olen sitä mieltä, että hyvän elämän edellytykset ja palvelut tulee olla tarjolla myös maaseudun asukkaille. Haluan olla koko maakunnan valtuutettu, joka huolehtii palveluista Soinista Isojoelle, koko maakunnan läpi. Minulla on tietoa Seinäjoen palveluiden tilasta ja niiden kehittämistarpeista, mutta myös maaseudun tilanteesta. Haluan kehittää aluetta yhdenvertaisesti, eri alueiden tarpeet huomioiden.

Voit tutustua myös vihreiden vaaliohjelmiin maakunnallisesti ja maanlaajuisesti alapuolelta.

Lue alempaa myös lisää henkilökohtaisista vaaliteemoistani!

Aluevaalit pidetään 23.1.2022

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

 

Vaaliteemani

Yhdenvertainen hyvinvointialue

Hyvinvointialueella yhdenvertaisuuden tulee toteutua niin ihmisten kuin alueidenkin välillä. Tämä tarkoittaa minulle sitä, että myös maaseudun hyvän elämän edellytykset turvataan. Ennaltaehkäisevät ja perustason palvelut tulee olla helposti saavutettavissa kaikkialla. Jokainen asukas on yhdenvertainen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan riippumatta. Myös työntekijöiden täytyy olla yhdenvertaisessa asemassa. Haluan olla rakentamassa hyvinvointialuetta joka toiminnallaan vähentää hyvinvointieroja ja nostaa heikoimpia. Yhdenvertaisuus ei tarkoita tasapäistämistä, vaan sen huomioimista mitä tarpeita on eri puolilla aluetta ja erilaisilla ihmisillä.

Sosiaalinen SOTEssa

Sana sosiaalinen on jäänyt pois jo sote-järjestämislaista. Keskustelu on jatkuvasti terveydenhuoltokeskeistä. Haluan olla pitämässä sosiaalipalvelut arvoisellaan paikalla. Sosiaalipalveluissa työskentelee jopa enemmän ihmisiä kuin terveydenhuollossa ja kokonaisuudessa se vastaa hieman alle puolta kaikista kustannuksista.

Terveyspalveluista on varmasti helpompi puhua, niistä meillä kaikilla on jotain kokemusta. Sosiaalipalveluitakin voi kuitenkin tarvita kuka tahansa meistä elämänsä aikana. Sosiaalipalveluita eniten tarvitsevat henkilöt käyttävät usein runsaasti muitakin palveluita. Heihin, yhteiskunnan heikko-osaisimpiin, eniten apua tarvitseviin ja heidän elämänlaatunsa paranemiseen, tulisi tässä uudistuksessa nimenomaan keskittyä. Suuren palvelutarpeen omaavien sekä syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden palveluita kokonaisvaltaisesti järjestettäessä sosiaalipalveluilla ja sosiaalialan ammattilaisilla on suuri rooli. Ei ole ollenkaan yhdentekevää miten laadukkaasti ja toimivasti sosiaalipalvelut järjestetään.

Köyhyyden ja eriarvoisuuden torjun edistää myös terveyttä. Sosiaalipalveluiden tulee nousta tässä uudistuksessa tasaveroiseksi terveyspalveluiden rinnalle!

Ennaltaehkäisyyn panostaminen

Ihan kaikissa sote-palveluissa on aina edullisempaa ehkäistä ongelmia jo ennalta ja puuttua ajoissa. Tähän meidän on kustannusten hillitsemiseksi uskallettava rohkeasti panostaa. Matalan kynnyksen palvelut kaikilta osilta on tuotava ihmisten lähelle ja ne on resursoitava riittävästi. Myös maksuttomuus on iso osa ennaltaehkäisevien palveluiden toimivuutta, kynnyksiä käyttää palvelua ei saa olla. Ennaltaehkäisyyn panostaminen on aina myös inhimillistä toimintaa.

Työntekijät kunniaan

Työntekijät ovat hyvinvointialueen tärkein voimavara. Monilla sote-aloilla on pulaa henkilökunnasta. Hyvinvointialueen tulee olla hyvä työpaikka ja vetovoimainen työnantaja. Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin tulee panostaa. Johtamiskoulutusta tarvitaan ja myös työhyvinvoinnin ammattimaista johtamista. Omaan työhön tulee voida vaikuttaa, työmäärät tulee olla kohtuullisia, työssä täytyy voida kehittyä. Myös palkkaukseen täytyy kiinnittää huomiota, ilman kilpailukykyistä palkkaa emme pärjää.